Unitat d'Escolarització Compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un projecte que lluita contra l’absentisme i el fracàs escolar. Proposa una alternativa per a adolescents que estan cursant l’Educació Secundària Obligatòria i que mostren dificultats per continuar als seus instituts.

OBJECTIUS
  • Evitar l´absentisme o l’abandonament escolar prematur.
  • Prevenir el fracàs escolar i donar continuïtat a la formació i qualificació dels nois i noies.
  • Garantir les mateixes oportunitats a l’hora d’obtenir el GESO.
  • Guiar i acompanyar en la recerca de l´orientació laboral i promoure perspectives de futur.
METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ

L’alumnat de la UEC prové d’instituts de l’Hospitalet de Llobregat. Realitza tota la jornada educativa a l’Esclat i segueix el calendari escolar tal com marca el Departament d’Ensenyament. Els/les alumnes continuen matriculats als seus instituts i aquests mantenen el seu seguiment fins que acaben l’etapa de secundària obligatòria a l’Esclat.

Oferim:

  • Grups reduïts de 10-11 alumnes acompanyats per el/la tutor/a durant tot l’horari escolar.
  • Seguiment individualitzat i relacions educatives facilitadores de nous processos d’aprenentatge.
  • Matèries amb adaptació curricular i una metodologia de treball manipulativa amb enfocament professionalitzador, concretada en tallers prelaborals.
  • Metodologia de Treball per projectes i realització de projectes d’Aprenentatge i Servei.
  • La realització del Servei Comunitari, proposat pel Departament d’educació a tots aquells alumnes que cursen el 2n cicle de l’ESO.
CURRICULUM

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Llengua Anglesa

ÀMBIT MATEMÀTIC
Matemàtiques

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC
Medi Natural
Informàtica
Fusteria
Serralleria i Lampisteria
Cuina i Alimentació
Guix i Pintura
Fem Empresa (APS)

ÀMBIT SOCIAL
Medi social

ÀMBIT ARTÍSTIC
Música
Arts Plàstiques
Ceràmica

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA
Educació Física
Expressió Corporal

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS
Tutoria

ÀMBIT DIGITAL
Reforç

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL
Formació i Orientació Laboral

Menú