Centre obert

El Centre Obert és un servei d’acció socioeducativa que pertany per llei a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària i al Sistema de Protecció a la Infància i l’Adolescència en Risc Social.

En la seva acció preveu la detecció, la prevenció i la integració dels infants, adolescents i joves, de 3 a 18 anys, en situació de risc social. En aquest treball amb els infants es contempla també la relació amb les famílies, i si s’escau, la realització de programes adreçats a pares i mares o tutors dels infants.

Funciona fora de l’horari escolar, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar. Durant les vacances escolars es realitzen colònies i casals, continuant així la tasca educativa i social.

Objectius
 • Prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
 • Afavorir la socialització i la integració social dels infants i adolescents i les seves famílies.
 • Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants.
 • Potenciar l’adquisició d’aprenentatges i competències.
 • Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills.
Metodologia

En el marc del projecte de l’esplai, i prioritzant el principi d’integració, els infants del Centre Obert són objecte d’un seguiment individualitzat, fet per un/a educador/a de referència. Aquest seguiment es concreta en el PEI (Projecte educatiu individual), on queden recollits els objectius, el procés de creixement de cada infant i els compromisos acordats amb l’infant i/o, si és el cas, amb les famílies per anar assolint els objectius proposats. El PEI és una eina molt útil de relació entre l’educador/a, l’infant i la família, i molt sovint també l’escola.
El Centre Obert té uns àmbits específics de treball:

 • Educació per a la higiene i la salut
 • Suport al procés d’escolarització
 • Competència social
 • Dinàmiques de participació
 • Educació en el lleure i esportiva
 • Tutories amb els infants i les famílies

Per complementar tota aquesta tasca l’equip d’educadors/es del Centre Obert treballa també de forma coordinada amb tots els agents que intervenen en el procés educatiu de l’infant: famílies, escoles i instituts, Serveis Socials, EAIA. EAP,…

El Centre Obert Esclat pertany a la Xarxa de Centres Oberts de l’Hospitalet.

Aquest projecte compta també amb el suport pedagògic i econòmic del programa Proinfància de l’Obra Social La Caixa.

Menú